TSB PROJECT

Projekty stavieb - architektúra

Druhotnou službou našej projekčnej kancelárie, ku ktorej poskytujeme ďalšie súvisiace služby, je vytvorenie individuálneho architektonického návrhu (jedinečné dielo pre danú lokalitu a pozemok) v spolupráci s investorom.

Táto spolupráca pozostáva z konzultácií, formovaní požiadaviek investora na budúcu stavbu (veľkú časť týchto požiadaviek si uvedomíte až v priebehu konzultácií, kde sa snažíme od Vás získať maximum informácií, aby budúca stavba spĺňala vaše očakávania.

Filozofia našej práce spočíva v celkovom návrhu domu, od 3D modelu až po maximálne využitie charakteru pozemku a zapracovanie Vašich všetkých požiadaviek.

K vytváraniu projektovej dokumentácie obnovy bytových domov pristupujeme vysoko individuálne, zástupcom vlastníkov navrhujeme a vysvetľujeme rôzne varianty riešenia jednotlivých stavebných úprav a podľa finančných možností domu spolu hľadáme najvhodnejšie riešenie.

ZÁKLADNÉ VYSVETLENIE OBSAHU DOKUMENTÁCIE

Architektonický návrh:

Architektonický návrh (architektonická štúdia) je prvotným premietnutím zámeru klienta do konkrétnej priestorovej podoby. Dáva klientovi predstavu o možnom konkrétnom urbanistickom, architektonickom, výtvarnom, dispozično-prevádzkovom, interiérovom, konštrukčnom a materiálovom riešení budúcej stavby, ako aj o základných ekonomických parametroch jej zhotovenia. Slúži ako podklad na ďalšie strategické rozhodovanie klienta a na predbežné rokovania klienta so zainteresovanými orgánmi a s inými osobami, ako aj s jeho partnermi. Cieľom je, aby klient získal názornú predstavu o svojom investičnom zámere.

Dokumentácia na územné konanie:

Dokumentácia slúži na rozhodnutie stavebného úradu o určení územia na zastavanie a na umiestnenie stavby na ňom. Dokumentácia na územné konanie musí poskytnúť dostatočný podklad na rozhodnutie stavebného úradu a dotknutých orgánov, najmä na posúdenie uvedených podmienok, vrátane jednoznačného polohopisného a výškového osadenia navrhovanej stavby v území s vyznačením vzťahov k okoliu. Obsah ustanovuje vykonávacia vyhláška. Cieľom je vydanie územného rozhodnutia.

Projekt na stavebné konanie:

Účelom projektu je poskytnúť stavebnému úradu podklad na posúdenie navrhovanej stavby a jej súladu s podmienkami územného rozhodnutia. Projekt potrebný na stavebné povolenie musí poskytnúť jednoznačnú urbanistickú, architektonickú, výtvarnú, priestorovú, dispozično-prevádzkovú, konštrukčnú a materiálovú charakteristiku stavby na posúdenie požiadaviek verejných záujmov. Obsah ustanovuje vykonávacia vyhláška. Cieľom je vydanie stavebného povolenia.

Dokumentácia na výber zhotoviteľa stavby (tendrová dokumentácia):

Účelom dokumentácie je jednoznačne vymedziť predmet dodávky budúceho zhotoviteľa (zhotoviteľov) stavby. Tento podklad má umožniť jednotlivým uchádzačom v rámci výberového konania vypracovať porovnateľné ponuky a následne uzatvoriť s víťazným uchádzačom zmluvu o dielo na zhotovenie stavby. (Tendrová dokumentácia môže byť výnimočne spracovaná aj pred projektom pre uskutočnenie stavby. Vtedy predstavuje prvú etapu spracovania projektu pre realizáciu stavby, a to do miery, ktorá je potrebná na splnenie účelu tejto výkonovej fázy). Ak klient nepožaduje spracovanie podkladov na výber zhotoviteľa pred spracovaním projektu na uskutočnenie stavby, použije sa ako podklad pre na výber zhotoviteľa ukončený projekt na uskutočnenie stavby. (Výrazne odporúčame robiť dokumentáciu na výber zhotoviteľa (takisto aj výber zhotoviteľa) až po realizačnom projekte. Predbehnutie tejto etapy výrazne zvyšuje nepresnosť podkladov a tým zvyšuje riziká dodatočných nákladov na realizáciu stavby). Cieľom je poskytnúť budúcemu zhotoviťeľovi stavby dostatočné podklady, aby vedel dielo oceniť a pripraviť návrh zmluvy na realizáciu diela.

Projekt na uskutočnenie stavby (realizačná dokumentácia):

Účelom projektu na uskutočnenie stavby je rozpracovať stavebným úradom overenú projektovú dokumentáciu a podmienky stavebného povolenia do takej podrobnosti, aby poskytovala dostatočný podklad na prípravu a uskutočnenie celej stavby, najmä na kalkuláciu stavebných nákladov, na uzavretie zmlúv na realizačné fázy výstavby a na prípravu jednotlivých zhotoviteľov. Projekt musí byť dostatočným podkladom na uskutočnenie celej stavby a na záverečné vyúčtovanie stavebných prác. Cieľom je vytvoriť dokumentáciu diela tak, aby ho zhotoviteľ vedel celé zrealizovať.