TSB PROJECT

Projekty stavieb - TZB A VODOHOSPODÁRSKE STAVBY

Prvotnou a hlavnou službou našej kancelárie, je vypracovanie projektovej dokumentácie technického zariadenia budov a inžinierske stavby - vodohospodárke stavby


   Projektovanie technických zariadení budov: 

V súčasnosti sa žiadna stavba nezaobíde bez riešenia problematiky technického zariadenia budov, vodovodných a kanalizačných prípojok

Proces navrhovania, až po proces výstavby stavebného diela sa nezaobíde bez stupňa predprojektovej a projektovej prípravy stavby, o ktorej sa dá povedať, že je jej najdôležitejšou súčasťou a v súčasnosti čoraz viac neoddeliteľne nutnou podmienkou pre zdarné dokončenie stavebného diela, jeho uvedenie do prevádzky a bezporuchového užívania stavby počas jej životnosti. Kvalitne zhotovený projekt stavby je zárukou bezproblémového priebehu právnych úkonov spojených s výstavbou, získania finančných prostriedkov, ekonomickej efektívnosti výstavby vzhľadom na kvalitu a cenu navrhovaných materiálov i zariadení a v celku sa odzrkadľuje v kvalite prevedenia stavby. 

Nevyhnutnou súčasťou kvalitného a komfortného vnútorného prostredia ako aj zaistenia vnútornej pohody v stavebnom diele je správny návrh a detailné riešenie technického zariadenia budovy, zahŕňajúceho správny návrh zdravotechnických inštalácií, vodovodných a kanalizačných prípojok

Našim zameraním je zhotovenie projektovej dokumentácie v odbore technické zariadenia budov v profesiách: zdravotechnika, ktoré sú podkladom pre kvalitné prevedenie a zdarné dokončenie stavebného diela a všetkých jeho častí týkajúcich sa technického vybavenia. 


Projekt zdravotechniky obsahuje: 

 - TECHNICKÚ SPRÁVU 

 - NÁVRH VEĽKOSTI DIMENZIÍ PRÍPOJOK A PROJEKT PRÍPOJOK /situácia osadenia objektu s napojením na verejné inžinierske siete vodovodu a kanalizácie/

 - POZDĹŽNE PROFILY PRÍPOJOK RESP. VONKAJŠÍCH OBJEKTOVÝCH SIETÍ

 - VÝKRESOVÚ DOKUMENTÁCIU S ROZVODMI VNÚTORNÉHO VODOVODU /studená voda, teplá voda, cirkulácia teplej vody/ A KANALIZÁCIE S NAPOJENÍM NA ZARIAĎOVACIE PREDMETY V OBJEKTE 

 - NADIMENZOVANIE NAVRHNUTÝCH ROZVODOV VODOVODU A KANALIZÁCIE 

 - NÁVRH OHREVU TEPLEJ VODY: ZÁSOBNÍKOVÝ OHRIEVAČ, PRIETOKOVÝ OHRIEVAČ 

 - TYP OHRIEVAČA 

 - PÔDORYSY ROZVODOV V SLEPÝCH MATRICIACH 

 - PLOŠNÉ SCHÉMY VODOVODU - ROZVINUTÉ REZY VNÚTORNOU A OBJEKTOVOU KANALIZÁCIOU 

 - POZDĹŽNE PROFILY 

 - KONŠTRUKČNÉ DETAILY NAVRHNUTÝCH ZARIADENÍ A CELKOV, DETAILY ULOŽENIA POTRUBÍ VO VÝKOPE, INÉ 

 - TECHNICKÉ VÝKRESY: žumpy, revízne šachty, vodomerné šachty, studne, vsakovacie systémy, vsakovacie jamy a iné 

- PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA SA LÍŠI OSAHOM, PODĽA NÁLEŽITOSTÍ V MIERE, KTORÚ POŽADUJE NADRADENÝ HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU, ALEBO PODĽA PRÍSLUŠNÉHO STUPŇA VYHOTOVENIA PROJEKTU URČENÉHO ZADÁVATEĽOM PROJEKTU 

 - VÝKAZ MATERIÁLU 

 - ROZPOČET 


Projekty vodohospodárskych stavieb: 

  • VODNÉ ZDROJE A VODOVODNÉ PRIVÁDZAČE A SIETE, VODOJEMY, ČERPACIE STANICE, REVÍZNE A VODOMERNÉ OBJEKTY 
  • KANALIZÁCIE SPLAŠKOVÉ, DOMOVÉ ČISTIARNE ODPADOVÝCH VÔD, ČERPACIE STANICE, PREČERPÁVACIE STANICE, VONKAJŠIE VEREJNÉ KANALIZÁCIE
  • DAŽĎOVÉ KANALIZÁCIE, LAPAČE A ODLUČOVAČE TUKOV A OLEJOV PREVÁDZKOVÉ A MANIPULAČNÉ PORIADKY VODOHOSPODÁRSKYCH DIEL /ČOV 
  • INÉ /OSTATNÉ VODOHOSPODÁRKE STAVBY/